Työkalupakki

Johdanto

Hanketuotos numero kolmen (IO3) tarkoituksena on kehittää ohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa uuden sukupolven luovia, yrittäjämäisesti toimivia ja innovatiivisia ohjauksen ammattilaisia, jotka kykenevät kehittämään ja käyttämään sosioemotionaalista osaamista vastatakseen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sekä muuntaakseen tietoaan ja ideoitaan hyödyntämään erilaisille kohderyhmille tarkoitettuja asiakaslähtöisiä palveluita.

Koulutusohjelman sisällön määrittelemiseksi hankeryhmä teki aluksi tutkimusta ja analyysin sosiaalisen ja emotionaalisen älykkyyden määritelmästä ja tekijöistä, ja laati katsauksen sen ulottuvuuksien selittämiseen tällä hetkellä käytettävistä teorioista sekä selvityksen. olemassa olevista koulutusmenetelmistä ja välineistä, mahdollistaen erityisten strategioiden ja menetelmien kehittämisen sekä teoreettisen ja käytännöntason koulutuksen tarjoamiseksi uraohjauksen ammattilaisten taitojen kehittämiseksi (hanketuotos 1, IO1). Lisäksi hanketuotos numero kaksi (IO2) sisälsi tarveanalyysin ohjausalan toimijoiden koulutustarpeista, jossa selvitettiin miten tärkeinä ohjausalan ammattilaiset pitävät sosioemotionaalisia kompetensseja, miten ne liittyvät päivittäisen työn vaatimuksiin ja lisäksi puuttuuko heiltä erityisesti tiettyä sosioemotionaalista osaamista. Nämä toimivat tämän koulutusohjelman koulutusosioiden määrittelyn perustana.

IO1 hanketuotoksen tulosten perusteella tunnistettiin 13 sosioemotionaalista osaamista, jotka osoittautuivat ohjausalan ammattilaisten työskentelyn tehokkuuden kannalta tärkeiksi. Nämä 13 sosioemotionaalista osaamisaluetta yhdistettiin viiteen klusteriin seuraavasti:

 1. Empatiataidot: Affektiivinen empatia ja näkökulman ottaminen / kognitiivinen empatia
 2. Tunteiden säätely: tunteiden ymmärtäminen, emotionaalinen itsetietoisuus ja emotionaalinen itsehillintä
 3. Monimuotoisuus: sosiaalinen huoli, suvaitsevaisuus, monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen kompetenssi
 4. Aktiivinen kuuntelu: tarkkaavaisuus ja aktiivinen kuuntelu
 5. Yhteistyö: Yhteistyö, konfliktien ratkaisu

IO2 hanketuotoksen tutkimuksessa ilmeni, että kaikki klusterit priorisoitiin melko usein koulutustarpeiden suhteen. Tämä osoittaa, että ohjausalan toimijat arvostavat kaikkia viittä sosioemotionaalisen osaamisen aluetta. Tuloksena STRENGTh-projekti kehittää ja levittää innovatiivisia koulutusmoduuleja kaikille viidelle sosioemotionaalisten kompetenssin klusterille.
Tämän vuoksi ohjelma koostuu viidestä koulutusmoduulista/osiosta, kuten edellä mainittiin.
Jokaisessa osiossa on neljä osaa: teoreettinen tausta, kattaen nykyhetken mukaisella kirjallisuuskatsauksella, käytännön ja kokemuksen yhdistävä osa, joka sisältää tapaustutkimuksia ohjauskäytänteistä sekä kokemuksellisia harjoituksia, arviointiosio ja sekä osio hyödyllisestä lisäaineistosta. Rakenne sisältää seuraavat osat:

A. Teoreettinen tausta, jossa esitetään tärkeitä määritelmiä, periaatteita ja hyödyllistä tietoa osaamisen kehittämisen menetelmistä.

B. Sosioemotionaalisia taitoja kehittävät aktiviteetit: Ottaen huomioon, että sosioemotionaalista älykkyyttä oppii parhaiten osallistumalla toimintaan ja “tekemällä oppimalla” (Cockburn-Wootten & Cockburn, 2011) sekä harjoittelemalla, varjostamalla ja roolimalleja hyödyntäen on koulutusohjelman toiminta keskittynyt pääasiassa osallistavien aktiviteettien ja harjoitusten käyttöön. Lisäksi ohjelman toiminta perustuu IO1:stä tulleisiin menetelmiin, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi sosioemotionaalisen osaamisen kehittämisessä. Tarkemmin sanottuna olemassa olevien menetelmien analyysien perusteella koulutuksen perustana ovat seuraavat periaatteet ja oppimiskonseptit:

 • Ensisijaisesti kognitiiviset menetelmät
 • Yhdistelmä kognitiivisia ja behavioristisia menetelmiä
 • Kokeilua, roolin ottamista ja roolipeliä sisältävät menetelmät
 • Itsetuntemusta / mindfullnessia sisältävät menetelmät
 • Palautetta ja valvontaa/ohjausta sisältävät menetelmät
 • Kriittisten tapahtumien kuvaaminen ja hyödyntäminen

C. Itsearviointiharjoitukset, mukaan lukien 5 kysymystä, joilla testataan, ovatko osallistujat oppineet osion peruskäsitteet

D. Lisäaineistoa ja lähteet

Koulutusohjelma on tarkoitettu:
Uraohjaukseen erikoistuneille ohjausalan ammattilaisille
Ammattilaiset, joilla on yli 3 vuoden työkokemus uraohjauksesta
Uraohjaukseen liittyvästä koulutuksesta valmistuneet ja opiskelijat

Koulutusohjelman toteuttaminen

STRENGTh-koulutusohjelma voidaan toteuttaa synkronisen ja asynkronisen webinaarin muodossa, mutta myös luokkahuoneessa reaaliajassa. Etäopetuksessa koulutus toteutetaan Internetin välityksellä, tarjoten osallistujalle “autonomian” eli mahdollisuuden opiskella riippumatta rajoittavista tekijöistä, kuten velvollisuudesta olla fyysisesti tietyllä alueella. Ohjelman opetusmateriaali on saatavilla osiokohtaisesti STRENGTh-hankkeen sähköisellä alustalla.

Osioiden sisällön opettamisesta vastaa kouluttajana toimiva uraohjauksen asiantuntija. Hän ohjaa osallistujia osioiden eri osien läpikäymiseen. Osallistujat voivat opiskella kunkin osion teoreettista osaa asynkronisesti powerpoint-, muistiinpano- tai videomuodossa ennen käytännön aktiviteettien aloitusta. Koulutusohjelman käytännön harjoitteiden osalta osallistujia ohjataan kouluttajan toimesta toteuttamaan kokemukselliset harjoitukset ja keskustelemaan kokemuksistaan. Toiminta toteutetaan kouluttajan valvonnassa joko ryhmissä tai yksilöllisesti. Kouluttaja selittää kunkin toiminnon laajuuden ja ohjeet sekä helpottaa reflektointiprosessia.

Kouluttaja ja osallistujat tapaavat koulutusalustalla käydäkseen läpi koulutuksen eri toimintoja. Osa toiminnoista on interaktiivisia ja eri muotoisia, kuten vedä ja pudota -harjoitukset, lomakkeiden online-täyttö, kokoushuoneet ryhmätoimintaa varten, monivalintavastaukset. Aineisto on saatavilla myös ladattavissa muodoissa (jota voidaan käyttää, mikäli koulutus toteutetaan luokkahuoneympäristössä).

Jokaisen osion lopussa osallistujien tulee suorittaa arviointitesti, joka sisältää esimerkiksi monivalintakysymyksiä tai tosi/epätosi -väittämiä.
Lisäksi osallistujat täyttävät ennen koulutusohjelmaa ja sen jälkeen arviointilomakkeen osoittaakseen ohjelman vaikutuksen ja tehokkuuden ohjausalan sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä.

Koulutusohjelman kesto:
33.5 tuntia (teoreettinen osuus: 5.5 tuntia, harjoitukset: 25.5 tuntia, arviointi: 2.5 tuntia)

Osio 1 – Empatia:
6 tuntia (teoreettinen osuus: 1 tuntia, harjoitukset: 4.5 tuntia, arviointi: 0.5 tuntia)

Osio 2 – Tunteiden säätely:
6 tuntia (teoreettinen osuus: 1 tunti, harjoitukset: 5 tuntia, arviointi: 0.5 tuntia)

Osio 3 – Monimuotoisuus:
6.5 tuntia (teoreettinen osuus: 1 tunti, harjoitukset: 4.5 tuntia, arviointi: 0.5 tuntia)

Osio4 – Aktiivinen kuuntelu:
8.5 tuntia (teoreettinen osuus: 1.5 tuntia, harjoitukset: 6.5 tuntia, arviointi: 0.5 tuntia)

Osio 5 – Yhteistyö:
6.5 tuntia (teoreettinen osuus: 1 tunti, harjoitukset: 5 tuntia, arviointi: 0.5 tuntia)