STRENGTh

STRENGTH-hankkeen tavoitteena on auttaa (ura)ohjaajia hankkimaan poikkitieteellisiä ja sosiaalisia taitoja, jotta he voivat parantaa ohjauksen tehokkuutta sekä vahvistaa itsensä ja asiakkaidensa työllistettävyyttä.

STRENGTh-hanke keskittyy uraohjaajien sosiaalisen ja emotionaalisen osaamisen lisäämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuva innovatiivinen koulutusohjelma sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen parantamiseksi ura- ja opinto-ohjauksessa. Hankkeen tärkeimmät edunsaajat ovat uraohjauksen ja -neuvonnan ammattilaiset sekä opinto-ohjaajat.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on esittää ratkaisuja uuden sukupolven sosiaalisesti tietoisten ura- ja opinto-ohjauksen ammattilaisten kouluttamiseksi, jotta he voivat kehittää ja käyttää vuorovaikutustaitojaan ja sosiaalisen älykkyyden taitojaan menestyksekkäästi, sekä osaavat rakentaa ammatillisia suhteita ja liikkumaan erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä.

STRENGTh-hankkeessa keskitytään lisäämään ura- ja opinto-ohjaajien sosiaalista ja emotionaalista osaamista. STRENGTh-hankkeen tarkoituksena on tukea sosiaalista osallisuutta, tarjota mahdollisuuksia kouluttajien ja uraohjaajien peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen, sekä toteuttaa avoimia ja innovatiivisia toimintatapoja digitaaliaikakaudella.


Toimintaympäristö

Syvän talouskriisin ja kasvavan työttömyyden vuoksi Euroopan työmarkkinoiden odotetaan muuttuvan perustavan laatuisesti. Tämän vuoksi ohjausta ja neuvontaa tarvitaan jatkuvasti. Yksilöiden on muokattava ja rakennettava uraansa koko elämänsä ajan. Laadunvarmistuksen ja tehokkaiden uraneuvonta- ja ohjauspalvelujen kannalta on tärkeää, että koulutuksen ammattilaiset ovat tehokkaita ohjauksessaan.

(Ura)ohjauksen ja –neuvonnan ammattilaisen ja hänen asiakkaansa välinen ammatillinen vuorovaikutus on hyvin henkilökohtainen ja se on tärkeä osa ohjausta. Se perustuu pääasiassa asiakkaiden, heidän mielialojensa ja ajatustensa ymmärtämiseen. Tämä vaatii hyviä viestintätaitoja, jotta voi osoittaa herkkyyttä muiden tunteille, motivaatioille sekä ymmärtää ja hallitsee suhteita muihin ihmisiin ja kehittää terveitä henkilökohtaisia suhteita. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että ohjaajilla on entistä paremmat sosiaaliset ja emotionaaliset taidot sekä ihmissuhdetaidot.

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla (ura)ohjauksen ammattilaiset voivat toimia tehokkaammin sekä parantaa osaamistaan.


Erasmus Plus

Erasmus+ on EU: n ohjelma, jolla tuetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua Euroopassa. Sen 14,7 miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, valmentautua ja hankkia kokemuksia ulkomailla.

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on tukea kasvua, työllisyyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja osallisuutta koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa sekä EU: n koulutuksen strategisen kehyksen ET2020-tavoitteita.

Erasmus+ pyrkii myös edistämään kumppaneidensa kestävää kehitystä korkeakoulutuksessa sekä myötävaikuttamaan EU: n nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Erasmus+ -tulokset ovat saatavilla raporteissa ja tilastokokoelmissa sekä Erasmus+ -hankefoorumin kautta, joka sisältää suurimman osan ohjelman rahoittamista aloitteista sekä valikoiman hyviä käytäntöjä ja menestystarinoita

Lisää Erasmus Plussasta