Εργαλειοθήκη

Εισαγωγή

Ο σκοπός του IO3 είναι να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με στόχο την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς δημιουργικών και καινοτόμων επαγγελματιών στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής,  ικανών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και να μετατρέψουν τη γνώση και τις ιδέες σε περισσότερο πελατοκεντρικές υπηρεσίες προς όφελος διαφορετικών ομάδων- στόχων και χρηστών των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του προγράμματος κατάρτισης, οι εταίροι του προγράμματος προχώρησαν σε έρευνα και ανάλυση σχετικά με τον ορισμό και τους παράγοντες της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης (SEI), σε ανασκόπηση των θεωριών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ερμηνεία και τις διαστάσεις της και μια διερεύνηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών κατάρτισης και των σχετικών εργαλείων, ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές και μεθόδους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (IO1). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αναγκών σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του IO2, για να διαπιστωθεί πόσο σημαντικές θεωρούν οι επαγγελματίες τις κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες, πώς σχετίζονται με τις απαιτήσεις της καθημερινής πρακτικής τους και επιπλέον εάν υπάρχει συστηματική έλλειψη ορισμένων κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων, στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο καθορισμός των ενοτήτων κατάρτισης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του IO1, 13 κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες προσδιορίστηκαν ως σημαντικές για την αποτελεσματικότητα του συμβούλου σταδιοδρομίας. Για στρατηγικούς σκοπούς, οι 13 κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε ομάδες, ως εξής:

1. Δεξιότητες ενσυναίσθησης: Συναισθηματική ενσυναίσθηση και αντίληψη της προοπτικής του άλλου/Γνωστική ενσυναίσθηση

2. Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων: Κατανόηση συναισθημάτων, συναισθηματική αυτογνωσία και συναισθηματικός αυτοέλεγχος

3. Δεξιότητες Διαχείρισης Διαφορετικότητας: Κοινωνικό ενδιαφέρον, Ανοχή, Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επάρκεια

4. Δεξιότητες ενεργούς ακρόασης: Προσοχή & Ενεργός ακρόαση

5. Δεξιότητες Συνεργασίας: Συνεργασία, Επίλυση Συγκρούσεων

Τα αποτελέσματα της έρευνας IO2 έδειξαν ότι όλες οι ομάδες είχαν προτεραιότητα στις ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων, υποδεικνύοντας ότι οι τελευταίοι θεωρούν σημαντικούς και τους πέντε τομείς κοινωνικό-συναισθηματικής δεξιότητας. Ως αποτέλεσμα, το έργο STRENGTh θα αναπτύξει καινοτόμες ενότητες κατάρτισης και για τις πέντε ομάδες κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες κατάρτισης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Κάθε ενότητα έχει τέσσερα σκέλη: ένα θεωρητικό, που καλύπτεται από την ανασκόπηση της σχετικής σύγχρονης βιβλιογραφίας, ένα πρακτικό-βιωματικό, το οποίο περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης από την συμβουλευτική πρακτική και βιωματικές ασκήσεις, ένα σκέλος αξιολόγησης και ένα για περαιτέρω μελέτη. Συγκεκριμένα, η δομή του περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

Α. Θεωρητικό υπόβαθρο, όπου παρουσιάζονται σημαντικοί ορισμοί, αρχές και χρήσιμες πληροφορίες για μεθόδους βελτίωσης των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων

Β. Δραστηριότητες για τη βελτίωση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικό-συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται καλύτερα μέσα από την πρακτική ενασχόληση με δραστηριότητες, από τη «μάθηση μέσα από την πράξη» (“learning by doing” Cockburn-Wootten & Cockburn, 2011) και μέσω ανασκόπησης, χρήση πρότυπων παραδειγμάτων , οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση συμμετοχικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του προγράμματος βασίζονται σε μεθόδους που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στη βελτίωση των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως προέκυψαν από το IO1. Πιο συγκεκριμένα, από τις αναλύσεις των υφιστάμενων μεθόδων, οι δραστηριότητες κατάρτισης θα έχουν ως βάση τις ακόλουθες αρχές και μαθησιακές έννοιες:

  • Γνωστική εκπαίδευση
  • Γνωστική και Συμπεριφορική εκπαίδευση
  • Παιχνίδι ρόλων, πειραματισμός
  • Αυτοαντίληψη / Ευσυνειδητότητα
  • Ανατροφοδότηση και εποπτεία/ανασκόπηση
  • Κρίσιμα περιστατικά

Γ. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 5 ερωτήσεις για τον έλεγχο του κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι έχουν μάθει βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ενότητας και

Δ. Πηγές για περαιτέρω μελέτη και βιβλιογραφικές αναφορές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Συμβούλους που ειδικεύονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Επαγγελματίες με περισσότερα από 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Αποφοίτους και φοιτητές τμημάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Υλοποίηση προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STRENGTh θα έχει τη μορφή ενός σύγχρονου και ασύγχρονου webinar, αλλά θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί σε  τάξη σε πραγματικό χρόνο.

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στον ασκούμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα να καταρτιστεί ανεξάρτητα από περιοριστικούς παράγοντες, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο ανά διδακτική ενότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του STRENGTh.

Ένας ειδικός στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος θα είναι ο εκπαιδευτής, θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του περιεχομένου των ενοτήτων. Θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους πώς να περιηγηθούν στις διαφορετικές ενότητες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να μελετήσουν το θεωρητικό μέρος κάθε ενότητας ασύγχρονα σε μορφή ppt, σημειώσεων ή βίντεο, πριν από την έναρξη του πρακτικού μέρους.

 Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν από τον εκπαιδευτή να εφαρμόσουν τις βιωματικές ασκήσεις και να συζητήσουν την εμπειρία τους. Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή, είτε σε ομάδες είτε ατομικά. Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει τις οδηγίες κάθε δραστηριότητας και θα διευκολύνει τη διαδικασία αναστοχασμού.

Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται στην πλατφόρμα κατάρτισης για να περιηγηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες θα είναι διαδραστικές και διαφορετικών μορφών, όπως drag and drop, διαδικτυακή συμπλήρωση φόρμας, αίθουσες συσκέψεων για ομαδικές δραστηριότητες, απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, φόρμες «post-it» κ.λπ., προκειμένου να γίνει η εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα. Το υλικό θα είναι επίσης θα είναι σε μορφή που θα μπορεί να το «κατεβάζουν» οι εκπαιδευόμενοι (για χρήση εάν η εκπαίδευση υλοποιηθεί σε πραγματική τάξη).

Στο τέλος κάθε ενότητας, ο εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αληθή / ψευδή δήλωση.

Επιπλέον, πριν και μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης για να καταδειχθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος στην ανάπτυξη των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας.

Η διάρκεια του έργου είναι: 34 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 5,5 ώρες, Ασκήσεις: 26 ώρες, Αξιολόγηση: 2,5 ώρες)

Ενότητα 1 Δεξιότητες Ενσυναίσθησης: 6 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 4,5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες)

Ενότητα 2 Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες)

Ενότητα 3 Δεξιότητες διαχείρισης διαφορετικότητας: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες)

Ενότητα 4: Δεξιότητες ενεργούς ακρόασης: 8,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1,5 ώρα, Ασκήσεις: 6,5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες)

Ενότητα 5: Δεξιότητες Συνεργασίας: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες)