Σχετικα με το προγραμμα

Παραδοτέα

Το έργο STRENGTh προβλέπει την ανάπτυξη 5 παραδοτέων:

IO1 Εργαλειοθήκη μεθόδων για την ανάπτυξη / ενίσχυση / βελτίωση των δεξιοτήτων Κοινωνικής Ευφυΐας των Συμβούλων Ε.Π. Το πρώτο παραδοτέο είναι μια έκθεση για τις υπάρχουσες μεθόδους για την ανάπτυξη / ενίσχυση / βελτίωση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
IO1 Report (pdf) >>>

IO2 Εγχειρίδιο με τις ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας σχετικά με τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Το δεύτερο παραδοτέο είναι μια έκθεση για τις ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας σε σχέση με τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες.
IO2 Handbook summary (ελληνικά) [pdf] >>>

IO3 Πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων κοινωνικής νοημοσύνης για συμβούλους Ε.Π. Η ομάδα εργασίας θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει διάφορες μαθησιακές στρατηγικές, εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις για τη βελτίωση των πιο σημαντικών δεξιοτήτων κοινωνικής νοημοσύνης (τουλάχιστον 4), όπως θα προκύψουν μετά από ανάλυση αναγκών του IO2.
IO3 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Κοινωνικό- Συναισθηματικών Δεξιοτήτων Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές [pdf]

IO4 Online πλατφόρμα και εργαλείο για συμβούλους σταδιοδρομίας. Θα αναπτυχθεί μια εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, συμβατή σε μια ποικιλία διαφορετικών συσκευών, όπως υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά.

IO5 Οδηγός αυτοαξιολόγησης για βελτίωση. Ο οδηγός αυτοαξιολόγησης για βελτίωση θα είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός για τη διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης και της μελλοντικής προσωπικής καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξης των συμβούλων Ε.Π.. Θα είναι ένας πρακτικός οδηγός “how-to-do” για τους συμβούλους Ε.Π., ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν μια μεθοδολογία αυτοαξιολόγησης που σχετίζεται με τις δεξιότητες κοινωνικής νοημοσύνης, καθώς και άλλων απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότητά τους στην καθημερινή τους πρακτική.
IO5 STRENGTh Οδηγοσ αυτο-αξιολογησησ για βελτιωση [pdf]

Ομάδα στόχος

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου είναι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτοί οι σύμβουλοι θα είναι οι άμεσοι ωφελούμενοι του έργου, καθώς θα υποστηριχθούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων κοινωνικής νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να παρέχουν πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής στους πελάτες τους.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι κυρίως σύμβουλοι Ε.Π. και οι επόπτες τους (700 άτομα) και άλλοι 200 εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενοι στον τομέα του Ε.Π.
Περίπου 900 άτομα θα συμμετάσχουν άμεσα και 4.000 έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου STRENGTh.


Βασικές έννοιες

Διευκρινίσεις όρων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες του Έργου, θα βρείτε στο 1ο παραδοτέο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και Σύνοψη μεθόδων για την κοινωνική-συναισθηματική ικανότητα (όπως αναπτύχθηκε από τους Peter Weber και Rebeca Garcia, HDBA).