Ενότητα 5: Συνεργασία

Σύντομη περιγραφή

Στόχος της ενότητας είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων για αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων. Η εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας θα προάγει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να δομούν και να διαχειρίζονται σχέσεις, να παρέχουν και να δέχονται βοήθεια και να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας. Η εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην εποικοδομητική αντιμετώπιση παρεξηγήσεων και συγκρούσεων αξιών. Η εκπαίδευση στην άσκηση επιρροής θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις δικές τους δυνατότητες και αξίες και να μπορούν να πείθουν και να εμπνέουν τους άλλους.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας οι σύμβουλοι θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν ολιστικά τι σημαίνει συνεργασία και ποιες άλλες έννοιες περιστρέφονται γύρω από αυτήν.
  • συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων συνεργασίας στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής·
  • μάθουν ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας·
  • ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους·
  • «καλλιεργούν» την αίσθηση ότι ο στόχος είναι κοινός μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, ότι αποτελούν μέρος μιας ενότητας που λαμβάνει αυξημένη ικανοποίηση από τις μεταξύ τους σχέσεις, με κοινούς κανόνες και αξίες.
  • Βελτιώσουν και αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαπραγμάτευσης, που θα βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και στον εντοπισμό της πηγής των συγκρούσεων και των παρεξηγήσεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν ολιστικά και να βοηθηθούν οι πελάτες να ξεπεράσουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.