Συνεργασία – Πηγές

Πηγές για περαιτέρω μελέτη – Βιβλιογραφία

Το γεύμα:
https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8

David Eagleman:
https://www.youtube.com/watch?v=S6kGUdQSa_k&t=1s

Κοινωνικές ανισότητες:
https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps

Βιβλιογραφία

Anderson, H. (2001). Postmodern collaborative and person-centered therapies: What would Carl Rogers say? Journal of Family Therapy, 4(23), 339-360. doi: 10.1111/1467-6427.00189

Bachelor, A., Laverdière, O., Gamache, D., & Bordeleau, V. (2007). Clients’ collaboration in therapy: Self-perceptions and relationships with client psychological functioning, interpersonal relations, and motivation. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44(2), 175-192.

Balliet, D., & Van Lange, P. A. (2013). Trust, conflict, and cooperation: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 139(5), 1090.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (2000). MLQ Multifactor Leadership Questionnaire Redwood City: Mind Garden.

Baumeister, R.F., Gailliot, M., DeWall, C.N., & Oaten, M. (2006). Self-regulation and personality: How interventions increase regulatory success and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of Personality, 74(6), 1173–1801.

Bohart, A. C., & Tallman, K. (1999). How clients make therapy work. Washington, DC: American Psychological Association.

Bordin, E. S. (1994). Theory and research on the therapeutic working alliance: New directions. In A.O. Horvath & L. S. Greenberg (Eds.), The working alliance: Theory, research, and practice(pp.13–37). New York: Wiley

Borisoff, D. & Victor, D. (1998). Conflict management: A communication skills approach, 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon.

Brown, S. & Fisher, R (1988). Getting together: Building a relationship that gets to yes. Boston: Houghton Mifflin.

Coulson, R. (1996). Family mediation: Managing conflict, resolving disputes, 2nd ed. San Francisco, Jossey-Bass.

Declerck, C. H., Boone, C., & Emonds, G. (2013). When do people cooperate? The neuroeconomics of prosocial decision making. Brain and cognition, 81(1), 95-117.

De Dreu, C. & Van De Vliert, E. (1997). Using Conflict in Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Diamond, R. J., & Scheifler, P. L. (2007). Treatment collaboration: Improving the therapist, prescriber, client Relationship. NewYork, W.W. Norton.

Duncan, B. L., & Miller, S. D. (2000). The client’s theory of change: Consulting the client in the integrative process. Journal of Psychotherapy Integration, 10(2), 169-187.

Ellis, A. (1973). Humanistic psychotherapy: The rational-emotive approach. Three Rivers Press.

Grant, A. M. (2007). Enhancing coaching skills and emotional intelligence through training. Industrial and commercial training.

Grant, A. M., Curtayne, L., & Burton, G. (2009). Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomised controlled study. The journal of positive psychology, 4(5), 396-407.

Grant, A.M. (2003). The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental health. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(3), 253–264.

Grant, A.M. (2006), ‘‘An integrative goal-focused approach to executive coaching’’, in Stober, D. and Grant, A.M. (Eds), Evidence-based Coaching Handbook, Wiley, New York, NY, pp. 153-92.

Green, G.J., Lee, M., Trask, R., & Rheinsheld, J. (2005). How to work with clients’ strengths in crisis intervention: a solution focus approach. In A.R. Robert (Ed.), Crisis Intervention Handbook: Assessment Treatment and Research (3rd edn). New York: Oxford University Press.

Greene, J., & Grant, A. M. (2003). Solution-focused coaching: Managing people in a complex world. Pearson Education.

Hawkins, P., & Shohet, R. (2006). Supervision in the helping professions. Berkshire.

Henneman, E. A., Lee, J. L., Cohen, J. I. (1995). Collaboration: a concept analysis, Journal of Advanced Nursing, 21(1), 103–109. doi:10.1046/j.1365-2648.1995.21010103.x.

Irwin, K., Edwards, K., & Tamburello, J. A. (2015). Gender, trust and cooperation in environmental social dilemmas. Social science research, 50, 328-342.

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1987). Research shows the benefits of adult cooperation. Educational Leadership, 45(3), 27-30.

Johnson, D. & Johnson, R (1998). Teaching all students how to manage conflicts constructively: The peacemakers program. Journal of Negro education, 65, 322-335.

Kolb, D., Rubin, I., & McIntyre, J. (1983). Individual motivation and organizational behavior. In Organizational Psychology: An Experimental Approach to Organizational Behavior (pp. 51-83). Prentice-Hall Englewood Cliff’s, NJ.

Kottler, J. (1994). Beyond blame: A new way of resolving conflicts in relationships. San Francisco: Jossey-Bass.

Lewicki, R. J. (1986). Challenges of teaching negotiation. Negotiation Journal, 2(1), 15-27.

Lewicki, R. J. (1997). Teaching negotiation and dispute resolution in colleges of business: The state of the practice. Negotiation Journal, 13(3), 253-269.

Loganbill, C., Hardy, E., & Delworth, U. (1982). Supervision: A conceptual model. The Counseling Psychologist, 10(1), 3-42.

Myers, D.G. (1999). Close relationships and quality of life. In D.

Parks, C. D., Joireman, J., & Van Lange, P. A. (2013). Cooperation, trust, and antagonism: How public goods are promoted. Psychological science in the public interest, 14(3), 119-165.

Pinsof, W., & Catherall, D. (1986). The Integrative psychotherapy alliance: Family, couple, and individual scales. Journal of Marital and Family Therapy,12, 137–51

Horvath, A.O. & Greenberg, L.S. (Eds.) (1994). The working alliance: Theory, research, and practice. New York: Wiley.

Roloff, M. E., Putnam, L. L., & Anastasiou, L. (2003). Negotiation skills. Handbook of communication and social interaction skills, 801-833.

Salas, E., Sims, D. E., & Klein, C. (2004). Cooperation at work. Encyclopedia of applied psychology, 1, 497-505.

Sheldon, K.M., & Houser-Marko, L. (2001). Self-concordance, goal attainment, and the pursuit of happiness: Can there be an upward spiral? Journal of Personality & Social Psychology, 80(1), 152–165.

Spence, G.B. (2007). GAS powered coaching: Goal Attainment Scaling and its use in coaching research and practice. International Coaching Psychology Review, 2(2), 155–167.

Strong, T., & Sutherland, O. A. (2007). Conversational ethics in psychological dialogues: Discursiveand collaborative considerations.Canadian Psychology,48(1), 94–105

Thwaits, R. (2007). Conceptualizing empathy in cognitive behavior therapy: making the implicit explicit. Behavioural and Cognitive Psychotherapy,35,591-612.

Van Doesum, N. J., Van Lange, D. A., & Van Lange, P. A. (2013). Social mindfulness: skill and will to navigate the social world. Journal of personality and social psychology, 105(1), 86-103.

Van Doesum, N. J., Van Prooijen, J. W., Verburgh, L., & Van Lange, P. A. (2016). Social hostility in soccer and beyond. PloS one, 11(4), e0153577.

Van Lange, P. A., & Van Doesum, N. J. (2015). Social mindfulness and social hostility. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3, 18–24.

Van Vugt, M., Biel, A., Snyder, M., & Tyler, T. R. (Eds.). (2000). Cooperation in modern society: Promoting the welfare of communities, states, and organizations (Vol. 1). Psychology Press.

Vera, E. M., and Speight, S.L. (2003). Multicultural competence, social justice, and counseling psychology: Expanding our role. The Counseling Psychologist,31(3), 251–272

Whitmore, J. (1996). Coaching for performance. N. Brealey Pub.

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations (G.E.M. Anscombe, Trans). New York:Macmillan.

Βασσάρα, Μ. (2016). Η εποπτεία στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία: μια ποιοτική έρευνα για την εφαρμογή της στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (1989), Γνωστική ψυχοθεραπεία. Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγυκλοπαίδεια Λεξικό, τόμ.2. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μαλκιώση-Λοϊζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.