Ενεργός Ακρόαση – Δραστηριότητα 9

Γλώσσα του σώματος

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της άσκησης είναι να δοθεί έμφαση στη σημασία των μη λεκτικών στοιχείων στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στη γλώσσα του σώματος και στο πώς αυτές οι μη λεκτικές ενέργειες μπορεί να παρεμβαίνουν στη συμβουλευτική διαδικασία.

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα για το παιχνίδι ρόλων και ένα 3ο ως παρατηρητής)

Διάρκεια: 40 λεπτά