Ενσυναίσθηση – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πριν και Μετά την Εκπαίδευση

Παρακαλώ αξιολογήστε σε μια κλίμακα 1-5 (1=Καθόλου 2=Λίγο 3=Μέτρια 4=Καλά 5=πολύ καλά) τις προτάσεις που ακολουθούν: